Lærervejledning

Hvad er Affald.dk?

Affald.dk henvender sig til børn og unge med information om affald, miljø og klima.

Hjemmesiden er opbygget som en stor vidensbank, hvor man kan finde viden om forskellige affaldsfraktioner samt faglig viden fra affaldssektoren. Udover at have fokus på affald findes der også artikler om bæredygtighed, klima og cirkulær økonomi.  

Artiklerne er bygget op på en sådan måde, at de bliver fagligt sværere desto længere ned i artiklerne, du kommer.  

Artiklerne på Affald.dk er skrevet af foreningens medlemmer, og alle referencer og henvisninger til andre sider er ligeledes udvalgte og gennemsete med kildekritiske øjne af sekretariatet og medlemmerne.   

 

Skoler Sorterer
Lærervejledning

Sådan bruger du Affald.dk

Du kan som lærer bruge Affald.dk på flere forskellige måder. Du kan blandt andet bruge hjemmesiden til at indsamle inspiration og baggrundsviden om affald til brug i dine egne undervisningsforløb.

De indledende afsnit i artiklerne er tilpasset i sprog og indhold til mellemtrinnet. Du kan således øge sværhedsgraden ved at lade dem læse flere afsnit, eller du kan mindske sværhedsgraden ved at udvælge film, fotos og illustrationer, du selv sammensætter i et undervisningsforløb. I de fleste artikler er der links til eksterne hjemmesider, fx Miljøministeriet, hvor teksterne er mere komplekse og uddybende. 

Teksterne på Affald.dk henvender sig ikke direkte til indskolingselever, men der er små film, billeder og illustrationer, som er velegnet til brug i indskolingen, og som du selv kan udvælge og frit bruge i din undervisning. Desuden vil du i de fleste artikler kunne finde links til andre undervisningssider, som henvender sig til de yngste.

Har du og dine elever mere specifikke spørgsmål, som I ikke finde svar på i artiklerne, kan I bruge funktionen Spørg eksperten. Her kan I få svar på spørgsmål fra foreningens sekretariat eller et medlem.

Du kan også bruge Affald.dk til at finde det nærmeste medlem af Affald.dk, hvor du kan komme på besøg med din klasse og modtage undervisning vedrørende affald.

Ungdom Gratis Pixabay
Lærervejledning

Sådan bruger du Affald.dk

Du kan som lærer bruge Affald.dk på flere forskellige måder. Du kan blandt andet bruge hjemmesiden til at indsamle inspiration og baggrundsviden om affald til brug i dine egne undervisningsforløb.

De indledende afsnit i artiklerne er tilpasset i sprog og indhold til mellemtrinnet. Du kan således øge sværhedsgraden ved at lade dem læse flere afsnit, eller du kan mindske sværhedsgraden ved at udvælge film, fotos og illustrationer, du selv sammensætter i et undervisningsforløb. I de fleste artikler er der links til eksterne hjemmesider, fx Miljøministeriet, hvor teksterne er mere komplekse og uddybende. 

Teksterne på Affald.dk henvender sig ikke direkte til indskolingselever, men der er små film, billeder og illustrationer, som er velegnet til brug i indskolingen, og som du selv kan udvælge og frit bruge i din undervisning. Desuden vil du i de fleste artikler kunne finde links til andre undervisningssider, som henvender sig til de yngste.

Har du og dine elever mere specifikke spørgsmål, som I ikke finde svar på i artiklerne, kan I bruge funktionen Spørg eksperten. Her kan I få svar på spørgsmål fra foreningens sekretariat eller et medlem.

Du kan også bruge Affald.dk til at finde det nærmeste medlem af Affald.dk, hvor du kan komme på besøg med din klasse og modtage undervisning vedrørende affald.

Lærervejledning

Sådan kan dine elever bruge Affald.dk

Du kan lade dine elever gå på opdagelse i affaldets verden, eller de kan bruge siden som et opslagsværk i forbindelse med fx projektorienterede opgaver. 

Eleverne kan selv bruge funktionen Spørg eksperten, hvis de mangler svar på et spørgsmål.

Derudover kan eleverne finde kontaktoplysning på deres lokale affaldsselskab eller kommune, som de er meget velkomne til at kontakte, hvis de ikke finder svar på deres spørgsmål på hjemmesiden.

Shutterstock 317318915
Lærervejledning

Sådan kan dine elever bruge Affald.dk

Du kan lade dine elever gå på opdagelse i affaldets verden, eller de kan bruge siden som et opslagsværk i forbindelse med fx projektorienterede opgaver. 

Eleverne kan selv bruge funktionen Spørg eksperten, hvis de mangler svar på et spørgsmål.

Derudover kan eleverne finde kontaktoplysning på deres lokale affaldsselskab eller kommune, som de er meget velkomne til at kontakte, hvis de ikke finder svar på deres spørgsmål på hjemmesiden.

Natur/Teknologi - Efter 2 klassetrin:

 • Teknologi og ressourcer:
  • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen.
  • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen.
 • Faglig læsning og skrivning:
  • Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst.
  • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål.

Natur/Teknologi - Efter 4 klassetrin:

 • Teknologi og ressourcer:
  • Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering.
  • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
  • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.
  • Eleven har viden om lokalområdets forsynings- og afledningssystemer.
 • Faglig læsning og skrivning:
  • Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster.
  • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur.
 • Perspektivering i naturfag:
  • Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.
  • Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger.

Natur/Teknologi - Efter 6 klassetrin:

 • Teknologi og ressourcer:
  • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter.
  • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb.
  • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion.
  • Eleven har viden om forsyningsproduktion.
  • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold.
  • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.
  • Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier.
  • Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner.
 • Faglig læsning og skrivning:
  • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster.
  • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning.
 • Modellering i naturfag:
  • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.
  • Eleven har viden om sammensatte modeller.
 • Perspektivering i naturfag:
  • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
  • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed.

Biologi - Efter 9 klassetrin:

 • Perspektivering i naturfag:
  • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
  • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
  • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
  • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
 • Argumentation:
  • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.
  • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng.
 • Faglig læsning og skrivning:
  • Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst.
  • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål.
 • Økosystemer:
  • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer.
  • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
 • Anvendelse af naturgrundlaget:
  • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion.
  • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion.

Fysik & Kemi - Efter 9 klassetrin:

 • Perspektivering i naturfag:
  • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
  • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
  • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
  • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
 • Stof og stofkredsløb:
  • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer.
  • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse.
  • Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner.
  • Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer.
  • Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen.
  • Eleven har viden om egenskaber ved materialer og kemikalier.
  • Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.
  • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer.
 • Energiomsætning:
  • Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
  • Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder.
  • Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet.
  • Eleven har viden om energiressourcer og -kvalitet.
  • Eleven kan diskutere udvikling i samfundets energiforsyning.
  • Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov.
 • Jorden og Universet:
  • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer.
  • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse.
  • Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår.
  • Eleven har viden om klimaændringer og vejrfænomener.
 • Produktion og teknologi:
  • Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder.
  • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser.
  • Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg.
  • Eleven har viden om forsynings-, rensnings- og affaldsenergianlæg.
  • Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed.
  • Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget.

Geografi - Efter 9 klassetrin:

 • Perspektivering i naturfag:
  • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
  • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
  • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
  • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
 • Demografi og erhverv:
  • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling.
  • Eleven har viden om kriterier for bæredygtig befolknings- og erhvervsudvikling.
 • Jordkloden og dens klima:
  • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.
  • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.
  • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.
  • Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, -teorier og -modeller.
 • Globalisering:
  • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik.
  • Eleven har viden om produktionskæder.
  • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
  • Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.
  • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund.
  • Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed.
 • Naturgrundlag og levevilkår:
  • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold.
  • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.
  • Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber.
  • Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding.
  • Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse.
  • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed.
  • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget.
  • Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding samt bæredygtig naturudnyttelse.
  • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse.
  • Eleven har viden om samfunds- og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget.

Samfundsfag - Efter 9 klassetrin:

 • Privatøkonomi og forbrugeradfærd:
  • Eleven kan diskutere rollen som forbruger.
  • Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder.
 • Økonomisk vækst og bæredygtighed:
  • Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst.
  • Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.