Affaldshierarki

Vi producerer store mængder affald i Danmark, og derfor er det vigtigt, at vi håndterer det på en ansvarlig måde. Affaldshierarkiet bliver brugt af kommuner og affaldsselskaber til at vurdere, hvordan de miljømæssigt bedst håndterer og behandler vores affald.

Affaldshierarki_ARC må gerne bruges

Hvad er affaldshierarkiet?

Hver gang vi smider noget ud, går mange råstoffer tabt. Derfor er det bedst at undgå at lave affald, men det er svært, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bruger Jordens ressourcer bedst muligt.

I gamle dage blev affald bare smidt ud. Køkkenmøddinger kendes helt tilbage fra stenalderen, og det er først i de sidste 50 år, at man er begyndt at finde ud af, hvordan man genbruger ressourcerne i affaldet bedst muligt.

De teknologier vi kender til i dag, opstiller vi i et affaldshierarki, som har samme form som en omvendt pyramide. Affaldshierarkiet prioriterer de ting, vi kan gøre med affaldet. 

Nedenunder kan du se, hvordan prioriteringen ser ud. 

 

 

 

Allerhelst skal vi undgå at lave affald i det hele taget. Det kaldes affaldsforebyggelse eller affaldsminimering.

På andenpladsen står genbrug. Det betyder, at man bruger tingene til det samme formål igen som fx, når man vasker flasker og fylder dem igen, eller når man giver brugt tøj væk, som er blevet for småt.

Genanvendelse betyder, at man behandler tingene, så de bliver til nye råvarer. Det er fx, når jernværkerne smelter gamle cykler om til nyt metal.

Noget affald kan man ikke genanvende, men det egner sig til at blive brændt og energiudnyttet. Det sker på et affaldsenergianlæg, hvor affaldet bliver til strøm og fjernvarme. Da forbrænding udnytter energien i affaldet, står forbrænding på fjerdepladsen i hierarkiet.

Noget affald kan hverken genanvendes eller energiudnyttes. Det er fx ting, der indeholder blød PVC. Det kunne være haveslanger, luftmadrasser og badedyr. Noget affald indeholder andre miljøskadelige stoffer som fx gamle eternitplader med asbest, som lægges på et miljøsikret deponi. Deponering af affaldet står på sidstepladsen i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet går tabt.

Affaldshierarki

Affald og politik

Kommuner og affaldsselskaber er underlagt Affaldsbekendtgørelsen, som indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald.

Affaldsbekendtgørelsen er lovgivningen på området, som sikrer, at affaldet ikke håndteres tilfældigt. Her spiller affaldshierarkiet en vigtig rolle, da det er skrevet ind i loven, at vi skal følge og overholde det. 

Gennem årene er lovgivningen på affaldsområdet blevet ændret, så mere affald bliver genbrugt og genanvendt fremfor at blive energiudnyttet eller deponeret. Flere politiske partier og organisationer har længe kæmpet for mere genbrug og genanvendelse og interesseret sig for, hvordan vi kan skabe mindre affald. 

Grøn affaldssektor

I juni 2020 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Formålet med en ”grøn affaldssektor” er, at affaldssektoren skal hjælpe med at indfri 70 %-reduktionsmålet*. Ifølge klimaplanen vil affaldssektoren i 2030 stå for 5,7 % af Danmarks CO2-udledninger, hvilket svarer til ca. 2,4 mio. tons CO2. En stor del af det er fra forbrændingen af affald.

Klimaplanen skal øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningerne. Det kan opfyldes ved at dreje på tre håndtag:

 • Reducere affaldsmængderne og øge danskernes sortering af affald til genanvendelse.

 • Investere i nye genanvendelsesanlæg.

 • Reducere forbrændingskapaciteten, så de tilpasses de danske affaldsmængder.

*70 %-reduktionsmålet er en 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990.

Hvad kan vi ellers gøre?

Der bliver i disse år gjort mange ting, som skal være med til at gøre vores udledning af CO2 mindre. Inden for affaldsbranchen handler det blandt andet om, hvordan vi kan genbruge og genanvende mere affald frem for at sende det til forbrænding.

Det kan du selv gøre:

 • Sortere dit affald korrekt

 • Give flere ting til genbrug 

 • Købe færre ting 

Kan du selv komme på flere idéer til at skabe mindre affald i din hverdag?

 

447 Blomstermrket
Affaldshierarki

Affald og politik

Kommuner og affaldsselskaber er underlagt Affaldsbekendtgørelsen, som indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald.

Affaldsbekendtgørelsen er lovgivningen på området, som sikrer, at affaldet ikke håndteres tilfældigt. Her spiller affaldshierarkiet en vigtig rolle, da det er skrevet ind i loven, at vi skal følge og overholde det. 

Gennem årene er lovgivningen på affaldsområdet blevet ændret, så mere affald bliver genbrugt og genanvendt fremfor at blive energiudnyttet eller deponeret. Flere politiske partier og organisationer har længe kæmpet for mere genbrug og genanvendelse og interesseret sig for, hvordan vi kan skabe mindre affald. 

Grøn affaldssektor

I juni 2020 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Formålet med en ”grøn affaldssektor” er, at affaldssektoren skal hjælpe med at indfri 70 %-reduktionsmålet*. Ifølge klimaplanen vil affaldssektoren i 2030 stå for 5,7 % af Danmarks CO2-udledninger, hvilket svarer til ca. 2,4 mio. tons CO2. En stor del af det er fra forbrændingen af affald.

Klimaplanen skal øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningerne. Det kan opfyldes ved at dreje på tre håndtag:

 • Reducere affaldsmængderne og øge danskernes sortering af affald til genanvendelse.

 • Investere i nye genanvendelsesanlæg.

 • Reducere forbrændingskapaciteten, så de tilpasses de danske affaldsmængder.

*70 %-reduktionsmålet er en 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990.

Hvad kan vi ellers gøre?

Der bliver i disse år gjort mange ting, som skal være med til at gøre vores udledning af CO2 mindre. Inden for affaldsbranchen handler det blandt andet om, hvordan vi kan genbruge og genanvende mere affald frem for at sende det til forbrænding.

Det kan du selv gøre:

 • Sortere dit affald korrekt

 • Give flere ting til genbrug 

 • Købe færre ting 

Kan du selv komme på flere idéer til at skabe mindre affald i din hverdag?

 

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri kommer med fem forslag, der skal nedbringe mængden af affald til gavn for natur, miljø, klima og virksomheder.