Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald og miljø

Artikler

Kontrol med transport af affald

Miljøstyrelsens affaldskontrol rykker med jævne mellemrum ud på de danske veje for at tjekke, om lastbilerne på de danske veje overholder reglerne for transport af affald. Det er ikke alle, der har papirerne i orden.

Affaldsbehandling i Grønland

Grønland er verdens største ø og meget tyndt befolket, da 3/4 er dækket af is. Samtidig skaber isen store afstande mellem byer og bygder, hvilket besværliggør transport af fx affald. Derfor har Grønland også nogle andre affaldsproblemstillinger end Danmark.

Minedrift i Grønland

Siden maj 2017 har Grønland igen kunnet kalde sig en minenation. Der er nu to aktive miner i landet. 

Råstoffer

Råstoffer er populært sagt, alt hvad det kan betale sig at udvinde fra jorden. I Danmark udvinder vi blandt andet sand, grus og sten. Vi henter også olie og naturgas i Nordsøen. Men mange råstoffer kommer fra andre dele af verden.

Kviksølv i miljøet

Kviksølv findes naturligt i miljøet, men det er meget vanskeligt at opgøre forholdet mellem menneskeskabte og naturlige kilder præcist, men den største del kommer uden tvivl fra de menneskeskabte kilder.

Genbrug af papir og pap – kan det betale sig?

Et spørgsmål, der jævnligt kommer frem i medierne, er, om det kan betale sig at genbruge papir og pap. Dette har politikerne og eksperterne mange modstridende holdninger til.

Tungmetaller i affald

Man kalder et metal for et tungmetal, hvis det vejer mere end jern. Tungmetaller findes i mange typer affald, men især i elektronik og batterier. Flere af tungmetallerne er sundheds- og miljøfarlige.

Love om affald

Din kommune bestemmer, hvor, hvordan og hvor tit du får hentet dit affald. Det gælder både det affald, der kommer fra dig og din familie, og det der kommer fra virksomheder.

Udenlandske miljømærker

De mest udbredte miljømærker i Danmark er Svanen og Blomsten, men der er også andre miljømærker, som du kan kigge efter.

Affaldsminimering

Affaldsmængderne stiger i Danmark, som følge af vores stigende velstand. Derfor har kommunerne og affaldsselskaberne stor fokus på affaldsminimering.

Affaldshierarki

Affald bruger energi og er samtidig råstof til produktion af energi på et forbrændingsanlæg.

Livscyklusanalyser – hvad er det?

En livscyklusanalyse er en metode til at undersøge et produkts miljøbelastning ”fra vugge til grav”. Metoden evaluerer både selve produktets fremstilling, anvendelse og bortskaffelse, men også fremstillingen af produktets ”underprodukter” .

Livscyklusanalyse - indkøb af kontorpapir

Begrebet livscyklusanalyser kan godt virke meget abstrakt i teorien, men bliver mere konkret i praksis. Nedenfor er livscyklusanalysen forklaret med eksemplet papir. Start med at læse artiklen ”Livscyklusanalyser”.

Livscyklusanalyse – bortskaffelse af ringbind

Begrebet livscyklusanalyser kan godt virke meget abstrakt i teorien, men bliver mere konkret i praksis. Nedenfor er livscyklusanalysen forklaret med eksemplet papir. Start med at læse artiklen ”Livscyklusanalyser” for at få forklaret de centrale dele

Affaldsplan

Alle kommuner har en plan, der handler om indsamling, sortering og behandling af affald. Planen kaldes en affaldsplan. Her kan der for eksempel stå, at papiraffald skal indsamles, så det kan blive til nyt papir.

Miljømærker

Mange forskellige varegrupper kan mærkes som miljøvenlige. De officielle miljømærker i Danmark er EU-Blomsten og Svanen.

Fremstilling af elektronik

Når man fremstiller et enkelt elektronikprodukt, kan der indgå helt op til 50 forskellige grundstoffer. Fremstillingen af råstofferne skaber affald. For eksempel skaber produktionen af en computer 1,5 tons affald.

Ressourcer

Ressourcer er de materialer eller råstoffer, man bruger til at lave forskellige ting. Hvis man skal lave et glas syltetøj, skal man bruge materialer til at lave glasset og låget og til at lave syltetøjet. Næsten alle ressourcer får man fra jorden.

Klunsning forbudt

Klunsning er, når man samler andres kasserede ting ind for at sælge eller bruge dem.

Cost-benefit-analyse

Cost betyder ulempe/udgift, og benefit betyder fordel. En cost-benefit-analyse er altså en analyse af, om fordelene ved et bestemt tiltag står mål i forhold til de udgifter, der er forbundet med det.

Flammehæmmere

Flammehæmmere i elektronik er meget vigtige. Som navnet siger, er flammehæmmernes funktion at sørge for, at elektronikprodukterne ikke bryder i brand, når de bliver brugt.

Del denne side med andre