Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

H. Røgrensning

Røgen fra affaldsforbrændingen er forurenet med forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra affaldet. Derfor bliver røgen renset inden den lukkes ud gennem skorstenen.

Når røgen til sidst skal sendes ud gennem skorstenen, er det vigtigt, at den er ren. Tidligere rensede man ikke røgen, men sendte den "bare" højt op i luften, men i dag er det et lovkrav, at alle forbrændingsanlæg skal have et røgrensningsanlæg.

Der er en lang række stoffer, som man ønsker at fjerne fra røgen:

- Klor, svovl og kvælstof kan danne syreregn, når de kommer ud i luften
- Dioxiner er stærkt kræftfremkaldende stoffer. De opstår, hvis temperaturen i ovnen er for lav.
- Tungmetaller fra batterier, sparepærer og elektronik.

Læs mere om stofferne i artiklerne om syreregn og tungmetaller.

Man renser røgen i flere trin. Der er forskellige måder at rense røgen på, men principperne i rensningen er følgende:

1. Kvælstofoxider (NOx’er) fjerner man fra røgen, mens affaldet brænder. Det sker enten kemisk eller ved at styre temperaturen i ovnen meget nøjagtigt. Den kemiske metode består i at tilsætte ammoniak (NH3) direkte ind i ovnen, så de skadelige kvælstofoxider bliver til almindeligt kvælstof (N) og vand (H2O), som er ufarlige.

Formel: 4 NOx + 4 NH3 + O2 --> 4 N2 + 6 H2O.

2. Fra ovnen fører man røgen fra kedlen ind i en beholder. Her blander eller overbruser man røgen med kalk og vand. Kalkvandet binder tungmetaller som bly, kadmium og kobber samtidig med at kalken neutraliserer syren (SO2). Restproduktet fra rensningen er gips, som udskilles i en container. Da gipsen er forurenet med tungmetaller, kan den ikke bruges til gipsplader i byggeriet. I stedet blandes den med flyveasken og sendes på deponi i udlandet (Norge eller Tyskland).

Formel: SO2  + Ca(OH)2 + H2O + ½ O2  => CaSO4 +2 H2O. Lidt forsimplet bliver svovlmolekylerne fanget af calciumhydroxiden og der bliver dannet gips.

3. Resterne af kviksølv og dioxiner fjernes ved at blæse røgen inde i nogle siloer med aktivt kul. Aktivt kul har en meget stor overflade, hvor dioxinpartiklerne og tungmetallerne sætter sig på. I midten af siloerne findes et langt posefilter, der filtrerer kullet fra. Kullet genindfyres i ovnen, hvor det brænder igen. Derved opløses dioxinerne til uskadelige stoffer. Kviksølvet forsøger man at rense igen, så det ender i gipsen.

4. Herefter fører man røgen over i et anlæg, hvor røgen bliver vasket inden den bliver lukket ud gennem skorstenen. Det fjerner yderligere syre fra røgen.

5. Fra reaktoren eller fra vaskeanlægget fører man røg, kalk og vand videre til et posefilter. Posefiltret minder meget om en støvsuger. Det suger røg, kalk og vand til sig. I posefiltret tørrer vandet, og resterne fra rensningen af røgen indeholder nu de miljø-skadelige stoffer fra affaldet. Resterne er kalk, støv, flyveaske og de tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer der er bundet til det aktive kul.

Man kan rense røgen for ca. 95-98 % af de miljø-skadelige stoffer, hvilket betyder, at den røg du eventuelt ser fra et forbrændingsanlæg mest består af vanddamp.
Desuden udledes der CO2, hvilket jo bidrager til klimaændringerne. Man kan endnu ikke rense CO2'en væk.
Måderne at undgå CO2 på er:
-    At sætte forbruget ned
-    smide mindre ud
-    bruge mindre strøm og varme derhjemme
-    køre mindre i bil og flyve mindre
-    blive vegetar

Den øvrige forurening fra affaldsforbrænding, kan vi gøre mindre ved at sortere affaldet bedre.

Del denne side med andre